Начало » Електронна съобщителна мрежа и Национална мрежа на държавната администрация - технологично интегриране

Ключови факти

 • В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България
 • В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България
 • В ТОП 20 на ИТ доставките по ЗОП за последното десетилетие
 • Представителни офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора
 • Член на БАИТ и AmCham

Клиенти

 • Първите 10 банки в страната
 • Най-големите индустриални предприятия
 • 12 от Топ 100 на компаниите в България
 • 10 министерства и ведомства
 • 6 университета, 3000 училища
 • 400 малки и средни предприятия

Форма за запитвания

Изпратете ни Вашето запитване, като използвате формата тук

Електронна съобщителна мрежа и Национална мрежа на държавната администрация - технологично интегриране

20.02.2014

Проектът за технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация бе отличен със специална награда по време на церемонията по избор на "ИТ проект на годината" за 2013 г., чийто инициатор е Computerworld Bulgaria.

Той е продължение на проекта за изграждане на Национална мрежа на държавната администрация - НАМДА, реализиран в продължение на 14 години. Негов ръководител в първата му фаза е Николай АВРАМОВ – Управител на Парафлоу Комуникейшънс. В двата проекта се включиха специалисти на Парафлоу Комуникейшънс, които със своя богат опит, доказан професионализъм и познаване на мрежата на държавната администрация и електронната съобщителна мрежа помогнаха за успешната му реализация.

 


Специалната награда на Computerworld Bulgaria бе връчена за особен принос за развитие на е-услуги в администрацията на директора на ЕСМИС Красимир СИМОНСКИ, който коментира високото отличие с думите:

„Тази мрежа е уникален пример за съвместните усилия на няколко организации, които работиха заедно върху толкова сложен проект и бе поставено началото на облака на електронното управление в България. Интегрираната мрежа може да се превърне в „гравитационна сила", около която могат да се обединят фрагментираните усилия за е-управление. Бюджетът на проекта не е толкова голям, но създадената инфраструктура ще има голям ефект за цялата държавна администрация и в близките години ще видим, че това е правилният път, по който и бизнесът, и държавата могат да постигнат сериозни успехи в интерес на цялото общество. Искам да отбележа ролята на консорциума, изпълнил тази сложна задача. Той е съставен от конкурентни фирми, които се обединиха и заедно успяха да реализират проекта – Контракс, АлкомТех, Телелинк, Електрон Прогрес и Парафлоу".

 


ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация

Възложител: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС)

Изпълнител: Консорциум „Национална интегрирана комуникационно-информационна система"

Стартиране / приключване: 21.12.2011 г./20.08.2013 г.

Бюджет: 6 477 600 лв.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в държавната администрация

 

ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война. Мрежата осигурява електронни съобщения и за нуждите на администрациите на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица, разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален закон.

Агенцията развива и управлява центрове за данни, автоматизирани информационни и управляващи системи, включително необходимото оборудване, когато такива са изградени в изпълнение на проекти и програми в областта на информационното общество, както и да управлява нужния преносен капацитет.

Агенцията осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и осигурява електронни съобщения за управление при обявяване на по-високи степени на бойна готовност на въоръжените сили и при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение.

 

Основни бизнес предизвикателства

До създаването на ЕЕСМ в България съществуват две самостоятелно паралелни мрежи - Електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) – управлявана, поддържана и експлоатирана от ИА ЕСМИС, и Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) - управлявана, поддържана и експлоатирана от Администрацията на Министерски съвет (МС).

Двете мрежи предоставят безплатен пренос на глас, данни и видео на едни и същи потребители - държавните ведомства. Двете мрежи разходват бюджетни средства за мултиплициране на едни и същи дейности, като в по-голямата си част използват едни и същи технологични помещения за инсталираните си съоръжения, обяснява Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА ЕСМИС.

 

Конкретни стъпки за реализация

С Решение № 606/07.09.2010 г. на Министерски съвет беше създадена междуведомствена работна група под ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията със задача да предложи План за технологично, административно и финансово интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация.

Планът за технологично интегриране на Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) е приет с Протоколно решение №8 на Министерски съвет от 23.02.2011 г.

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност е създадена с постановление на Министерски съвет №196 от 08.07.2011 г. чрез административно, финансово и технологично интегриране на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС.

 

ИКТ решение

Административното и финансово интегриране са извършени без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

Дизайнът и интеграцията на комуникационните инфраструктури на НМДА и ЕСМ и изграждането на единна MPLS мрежа за нуждите на държавната администрация са базирани основно на следните технологии:

Ethernet технологията за пренос на данни на второ ниво по оптични и медни кабелни трасета;
IP технологията за пренос на данни на трето ниво, като стандартен метод за комуникация и обмен на информация;
MPLS технологията за високоскоростна и надеждна комутация на пакети и изграждане на VPN мрежи.
С помощта на тези технологии се изгражда съвременна комуникационна инфраструктура, която осигурява качествени услуги за пренос на информация.

Изградената MPLS мрежа позволява както пълното интегриране на съществуващите клиенти и услуги, така и бъдещото развитие и разширение.

 

Как се ползва новата ИТ система?

Изградената мрежа се използва за нуждите на администрациите на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица, разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален закон.

Всяко ведомство изгражда своя корпоративна мрежа, чрез която изпълнява функционалните си задължения. За свързаност между отделните си териториални подразделения, държавните ведомства използват ЕЕСМ и/или наети канали от частни телекомуникационни оператори.

ЕЕСМ ще предостави комуникационната инфраструктура, необходима за въвеждането на електронно правителство.

 

Ефект от ИТ решението

С реализацията проекта се подобри многократно качеството и сигурността на комуникационната свързаност на ведомствата на територията на страната и се увеличиха възможностите държавните ведомства да използват безплатните услуги, предоставяни от ЕЕСМ.

Изградената ЕЕСМ преустанови процеса на изграждане на паралелни мрежи, позволи централизирано наблюдение, управление, експлоатация, технологично развитие и защита от нерегламентиран достъп до единната национална електронна съобщителна мрежа и създаде условия за:

 • Автономност и надеждност на комуникациите за нуждите на държавното управление;
 • Намаляване на разходите за телекомуникации на органите на държавната власт и местното самоуправление;
 • Надеждното функциониране на единната защитена комуникационна система на територията на България, осигуряваща обмен на информация в интерес на националната сигурност и държавното управление;
 • Надеждно функциониране, сигурност и защита на комуникационно-информационните системи и мрежи за пренос на класифицирана информация от нерегламентиран достъп при нейното създаване, обработване, съхраняване и пренасяне чрез комуникационни системи и мрежи;
 • Предоставяне на приоритетни комуникационни възможности на органите на държавна власт и местно самоуправление при кризи от военен и невоенен характер;
 • Единна административна и финансова отговорност за функционирането, поддържането, оптимизирането и развитието на интегрирана електронна съобщителна мрежа и съобщителни обекти със специално предназначение;
 • Нарастване на икономиите на държавен бюджет, вследствие разширяване на обема на услугите, ползвани от администрацията;
 • Предоставяне на потребителите на ЕЕСМ по-високи скорости за изграждане на автоматизирани информационни системи с общонационално значение, които изискват обмен на големи обеми от информация;
 • Намаляване на зависимостта на информационно-комуникационните системи на държавните ведомства от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 • Оптимизиране на процеса на планиране и осигуряване на електронни съобщения при кризи от военен и невоенен характер.
 • Възвръщаемост на инвестициите

Средногодишните икономии от използването на двете мрежи са 50 млн. лв., а след реализиране на технологичната интеграция се очаква годишните икономии да се увеличат над 60 млн. лв.

 

Потенциал за развитие

При инвестиция от 18 млн. лв. за увеличаване на преносния капацитет и на 25 млн. лв. за разширение на ЕЕСМ до 94 общини, очакваните годишни икономии ще надхвърлят 80 млн. лв.

Инвестициите на държавата в ЕЕСМ ще осигурят въвеждане на е-правителство и е-управление и ще гарантират надеждни и сигурни връзки за националната сигурност и при кризи от всякакъв характер. Ще гарантират бърз достъп до европейските инфраструктурни мрежи, което е един от основните приоритети на Правителството на Република България, залегнало в Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.

Реализираното техническо решение е предпоставка за разработка и използване на облачни услуги за нуждите на държавната администрация.

Към статия за проекта в Computerworld Bulgaria

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg