Начало » Решения » Системна интеграция » Наблюдение и управление на ИТ ресурси

Наблюдение и управление на ИТ ресурси

Парафлоу предлага множество услуги предназначени за наблюдение и управление на мрежови ресурси, които включват специализирани за целта наблюдения за проблеми в мрежовата инфраструктура, на дадена група устройства, на ниво сесии, тип протоколи, тип качество на услугите и др. сродни в реално време или на база рапорти за определен период. Парафлоу съпортните експерти, посредством Парафлоу Хелп Деск се явяват единна точка за контакт за всеки възникнал проблем на устройство или конфигурация в устройство. Това включва както физически отказ на устройство или прилежащ модул, така и проблеми възникнали от конфигуриране на ресурси и не подходящи или несъвместими софтуерни версии.

Това осигурява максимална непрекъснатост на работата при клиента.

Тези услуги мотаг да са базирани на еднократна заявка или на база договор за определено време и точни определени KPI, посредством конкретно дефинирани SLO и спазване на SLA.

С използване на различни продукти интегрирани помежду си от лидери в тази област, собствено разработени на база продукти със свободен код и конфигуриране на Simple Management Protocol (SNMP) на устройствата при клиента се наблюдават нормалното функциониране на мрежовите ресурси на всички нива – хардуерни модули, шасита, цели устройства, интерфейси, свързаност, протоколи, качество на услугите, данни натрупани от управляващите ги програми (logs) и др. и тяхната непрекъсваемост. Следят се и предварително дефинирани и заложени прагове на критични за клиента ресурси и тяхната отказоустойчивост.

На определен период от време, седмично или месечно, на клиента се изпраща рапорт за състоянието на мрежовата инфраструктура, системните и приложни ресурси за дадения период. В този рапорт се включват всички възникнали инциденти и проблеми, статистика за производителността, натоварването на ресурсите на мрежата и системите, обобщена информация и др. В тези рапорти по заявка на клиента може да бъдат включени и други параметри, които са изискани от клиента и съгласувани предварително.

 

Услуги за наблюдение на достъпността и непрекъснатостта на ресурсите

Наблюдават се непрекъснатата работа на устройствата, физическата достъпност, системните и приложни ресурси, достъпност на интерфейсите и натоварването от трафик по интерфейси и др. При срив на някой от наблюдаваните параметри Парафлой Хелп Деск дежурните уведомяват контактните лица от страна на клиента за възникналата ситуация и работят с тях за отстраняване на проблемите. Това включва пренасочване на трафика по алтернативен маршрут ако е възможно, подмяна на физически дефектирало устройство със същото или сходно за периода на ремонтиране или заменяна на дефектното, работа отдалечено на дежурен инженер от Парафлоу, посещение на дежурен инженер на място при клиента ако е необходимо, ескалация на проблема към производителя ( ако е налице договор от този тип)  и др.

Услуги по изготвяне рапорти

На определен период от време, седмично или месечно, на клиента се изпраща рапорт за състоянието на мрежовата инфраструктура и системните и приложни ресурси за дадения период. В този рапорт се включват всички възникнали инциденти и проблеми, статистика за производителността, натоварването на ресурсите на мрежата, обобщена информация и др. В тези рапорти по заявка на клиента може да бъдат включени и други параметри, които са изискани от клиента и съгласувани предварително.

 

Услуги по предоставяне на конзола за наблюдение при клиента

При желание от страна на клиента, може да  се предостави отдалечено работно място за наблюдение и управление, идентично с това в центъра за наблюдение и управление в Парафлоу.

По този начин и екипа на клиента ще може да наблюдава собствените си ресурси в реално време и да е запознат със състоянието им във всеки един момент.

 

Услуги по управление на промените

Парафлоу предоставя на клиента определен брой конфигурационни промени на месец, които са включени в услугата по наблюдение и управлени. Това са малки промени в конфигурацията, които имат за цел да стабилизират и подобрят работата на мрежовите ресурси.

Прафлоу може да организира кратки срещи на свои експерти с клиента за обсъждане на резултати от рапортите и даване на препоръки и набелязване на конкретни действия за подобряване работата на мрежата на клиента.

Тези типове дейности се предлагат дефинирани по типове, съгласуват се с клиента и обикновено са неразделна част от договор.

 

Услуги по документация на клиента

По желание и със съгласието на клиента експертите на Парафлоу могат да ползват предоставената им такава, включваща мрежовите диаграми, IP адресация, конфигурационни файлове и др. По този начин при възникване на проблеми в мрежата на клиента, експертите на Парафлоу основавайки се на доброто познаване на инфраструктурата на клиента много по-бързо ще достигнат и открият основната причина на проблема и причините довели до възникването му.

 

Услуги по установяване на директна линия към мрежата на клиента, посредством VPN тунел или сходна защитена свързаност

Експертите на Парафлоу могат да изградят тунелна свързаност към инфраструктурата на клиента с предварително одобрени параметри от страна на клиента. Това ще осигури достъп до средата на клиента, така че по негово желание и при възникнали нарушения в работоспособността на мрежовите ресурси и системните и приложни програми може да се правят конфигурационни промени бързо. Всички необходими промени се документират и съгласуват с клиента.

Връзката се осигурява от страна на клиента само по необходимост, или винаги налична. Достъпа е криптиран, като начина за това се съгласува и предварително одобрява от клиента.

Решенията за наблюдение и управление на ИТ ресурси – мрежови,  системни и приложни предлагат бързо внедряване и цялостна по обхват  функционалност. Така се осигурява надеждно управление и на Service level agreement между отделните отдели на организацията, както и между организацията  и нейните клиенти. Това е ефективно решение за управление на бизнес процеси и наблюдение на производителността., което предоставя възможности за точен и ефективен контрол на събития, произхождащи върху всички системи в информационната инфраструктура и бизнес приложенията.

Предлаганото решение позволява визуализация, управление и анализ на предлаганите електронни услуги като една и/или повече бизнес услуги. Този подход предлага бързо ориентиране в зависимостта на всяка една услуга към останалите, както и следенето на състоянието и работоспособността на бизнес услугите.

Основни ползи:

 • централизирано управление на всички ИТ ресурси
 • откриване и коригиране на грешките на мрежово и системно ниво. (Fault management)
 • управление и наблюдение на мрежовите, системните и приложни ресурси, и бази данни
 • анализ на състоянието и натовареността на отделни устройства и/или модули от тях с цел оптимизиране на мрежовите и комуникационните канали, системните и приложни ресурси.
 • автоматизирана инсталация и обновяване на системните и приложни ресурси на работни станции и сървъри
 • графичен потребителски интерфейс
 • възможност за визуализация на различните управлявани системи върху различни конзоли,
 • създаване на графични схеми, нагледно отразяващи всички обекти по функционалност, географски признак и др.
 • автоматично откриване на мрежовите устройства
 • WEB интерфейс за управление и наблюдение
 • възможност за следене на събитията в управляваните устройства в реално време
 • възможност за следене на настъпили събития, корелация между тях и автоматично реагиране по зададени критерии (Event customizing and correlation)
 • следене степента на натоварване на управляваните устройства (Utilization monitoring)
 • възможност за предварително задаване на действия в предварително заложено време  (Scheduled actions)
 • възможност за конзолно управление на зададени устройства (Device console management)
 • като цяло възможност за автоматизирани административни действия  (Predefined administrative actions)
 • възможност за създаване на допълнителни приложения, осигуряващи интерфейс към специфични системи
 • йерархичност и сегментиране - обработването на съобщенията се извършва като се гарантира висока надеждност на информацията, дори в случай на отпадане на една или друга система зa управление.
 • предварително зададени(out of box) политики за наблюдение и управление на различни специализирани процеси и услуги.
 • предоставя готови отчети шаблони за състоянието на ресурсите и обектите, позволяващи бъдещото планиране на ИТ средата;
 • скалируемост на решението според бизнес възможности и изисквания.

Екипът на Парафлоу е изцяло на ваше разположение за допълнителна информация и консултации.

Свържете се с нас, за да получите най-добрата ценова оферта:

тел: 02/ 960 42 00
email: sales@paraflow.bg

Изпратете ни запитване

 

Възползвайте се и от нашите специални ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn