Office with a View
 
В работата си, ние от Парафлоу комуникейшънс ООД, прилагаме най-високи стандарти по отношение на качеството и управлението на услугите, гарантиране на сигурността на информацията и опазване на околната среда.
 
Ние поддържаме интегрирана система по управление на качеството, услугите, сигурността на информацията и опазването на околната среда, в съответствие с международните стандарти EN ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 и EN ISO 14001.
Ръководството на Парафлоу комуникейшънс ООД осигурява необходимите ресурси за създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на интегрираната система за управление.
Като доказателство за нашия професионализъм, както и за дългосрочни взаимоотношения с клиентите, основаващи се нашата професионална репутация, ние осигуряваме:
 • Продукти и услуги за удовлетворяване нуждите на клиентите, базирани на най-новите информационни технологии;
 • Увереност на клиентите, че ще получат най-добрите решения и ще бъдат защитени от проблеми;
 • Максимална информираност на клиентите за новите технологии, продукти и услуги, предлагани от компанията;
 • Недопускане на конфликт на интереси в компанията и при взаимоотношенията с партньорите, клиентите и заинтересованите страни;
 • Квалифицирани, компетентни, мотивирани и ангажирани служители, чрез непрекъснатото развитие на техния потенциал;
 • Вътрешно-фирмена култура и висок професионализъм на всички структурни нива по отношение на качеството, сигурността на информацията и опазването на околната среда чрез ефикасен обмен на информация;
 • Ползотворно сътрудничество с доставчици и мрежа от партньори, което осигурява стабилен поток на продукти и услуги и оптимизира тяхното влияние върху резултатността на процесите;
 • Гарантиране на сигурността на информацията, чрез опазване на нейните наличност, цялостност и поверителност;
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на аспектите на околната среда, чрез наблюдение, анализ, контрол и разумно потребление на природни ресурси и електроенергия и намаляване на вредното въздействие от дейността;
 • Управление на рисковете, които могат да повлияят на качеството на дейността, услугите, сигурността на информацията и опазването на околната среда, планиране и предприемане на мерки за намаляване на тези рискове, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия;
 • Прилагане на изискванията на действащата нормативна уредба и приложимите стандарти;
 • Системен контрол за оценка на съответствието и резултатността на процесите, своевременното регистриране и отстраняване на пропуски и грешки и редовното прилагане на действия за предотвратяването им;
 • Непрекъснато подобрение на услугите и процесите за поддържане на текущите нива на резултатност, за реагиране на измененията на вътрешните и външните условия и за създаване на нови възможности.
CENTRAL OFFICE
Bulgaria, 1700 Sofia
79, Nikola Gabrovski Str.

BRANCHES
SERVICE DESK
Tel: +359 (2) 960 42 00
HOTLINE SUPPORT: 
0700 10 887
office@paraflow.bg
sales@paraflow.bg
REQUEST FORM
Тhis site uses the Google Analytics service, which collects statistics on the use of  cookies.  Paraflow Communications Ltd. doеs not collect personal data. Learn more | Disable | Privacy Policy
All published texts and images are protected by the "Law on Copyright and Related Rights". Use and publication of all or part of content from web site without permission is prohibited. © 2020 Paraflow Communications Ltd.