top of page
Търсене

DELL Technology - решения за съхранение и защита на данниПарафлоу има богат опит в интегрирането, проектирането и изграждането на центрове за данни, резервни центрове за възстановяване след аварии, цялостни инфраструктурни решения, широк спектър системи за съхранение, защита и архивиране на данни. Парафлоу е дългогодишен партньор на EMC.


РЕШЕНИЯ ЗА КОНСОЛИДИРАН BACKUP НА ДАННИ


Проучване на IDC сочи, че обемът на данни в целия свят през 2009 година е възлизал на 0,8ZB (1ZB=1 трилион GB), а през 2020 ще достигне 35ZB. 

Неудържимият ръст на данните поставя сериозни предизвикателства пред специалистите в сферата на информационните технологии. Основните от тях са:

  • Създаване на резервно копие на постоянно нарастващите данни с цел възстановяване (backup) в рамките на все по-ограничен времеви прозорец (backup window).

  • Сложността, свързана с управлението на множество устройства и съхранението на носителите при традиционни решения за защита на данни върху лента.

  • Нарастване на изискванията (RTO и RPO) на бизнеса относно наличността на критичните системи и минимизиране на времето за престой. 

Една от съвременните технологии за справяне с тези предизвикателства е централизиран backup с дедупликация – технология, която позволява да се избегне съхранението на дублирани блокове от данни. 

ТЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ НАМАЛИ ОБЕМЪТ НА РЕЗЕРВНИТЕ КОПИЯ СРЕДНО ОКОЛО 20 ПЪТИ.

EMC ПРЕДЛАГА ДВЕ РЕШЕНИЯ С ДЕДУПЛИКАЦИЯ

EMC DATADOMAIN - специализирани дискови масиви за backup, използващи source-based deduplication и/или target-based inline deduplication.

EMC AVAMAR - цялостно решение, включващо специализиран софтуер и хардуер за backup, използващо source-based deduplication.

В зависимост от това къде се осъществява процесът на дедупликация тя бива два вида - source based (процесът се извършва върху сървъра) и target based (процесът се извършва върху дисковия масив). Изборът на вида дедупликация в дадена система се основава на множество фактори (приложен софтуер, пропускливост на мрежата, обем от данни, времеви прозорец и други), като са възможни и хибридни внедрявания.

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ


все по-често налагат използването на новите технологии за запис на резервните данни върху специализирани дискови устройства чрез дедупликация. Препоръчва се използване на две системи: продуктивна - разположена в основния център за данни на организацията, и резервна – разположена в резервния център. Данните от продуктивната се копират върху резервната посредством репликация.  Основните ПРЕДИМСТВА при използване на решения за централизиран backup върху дискови устройства с дедупликация са:


• Увеличаване на скоростта на запис на данните (backup), което позволява вместване на процеса в по-малък времеви прозорец. • Значително увеличаване на скоростта на възстановяване на данни (restore) в случай на нужда. • Подобряването на тези параметри позволява и постигането на по-ниски стойности на времето за престой (RPO и RTO). • Лесно наблюдение и управление на backup и restore процесите от една конзола.

СТОРИДЖ ПЛАТФОРМА ЗА ЧАСТЕН ОБЛАК (PRIVATE CLOUD)


В недалечното минало потребителите разчитаха на традиционния физически дисков масив (сторидж) за удовлетворяване на информационните им нужди. Развитието на технологии като виртуализацията и тенденциите към консолидация на множество системи от един или няколко изчислителни центрове (ИЦ) на организацията поставиха нови изисквания към начините на управление и достъп до дисковото пространство. За да са в крачка с тези нови изисквания, дисковите системи трябваше да еволюират до нови методи за освобождаване на данните от физическата им обвързаност с дисковите устройства. Дисковото пространство вече трябва да поддържа свързаност с виртуални среди, като в същото време предоставя средства за автоматизация, интеграция със съществуващата инфраструктура, предоставяне на ресурси при нужда, сигурност, високи нива на наличност (availability) и ценова ефективност.

EMC VPLEX 


фамилията от устройства представлява последно поколение решение за мобилност на данните и федерация на ресурсите, както в рамките на един, така и между няколко ИЦ на организацията. VPLEX в комбинация с технологиите за виртуално съхранение на EMC като FAST (fully automated storage tiering) променят дисковите масиви по същия начин, по който технологията за сървърна виртуализация промени физическите сървъри - от посветени машини с една цел към високо ефективни, гъвкави, съвкупни ресурси, споделени сред множество операционни среди и географски местоположения.

VPLEX е устройство, разположено между физическите сървъри и хетерогенните дискови системи, което използва уникална клъстерна архитектура, позволяваща на сървърите от един или няколко ИЦ да имат достъп за четене и запис върху споделени блокови дискови устройства.

УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА НА РЕШЕНИЕТО 


  • Scale-out клъстерна хардуерна архитектура, позволяваща започване с малка инсталация и надграждане успоредно с нуждите на организацията.

  • Технологията Advance data caching използва големи обеми SDRAM кеш памет за увеличаване на производителността и редуциране латенцията на I/O операциите.

  • Разпределена кохерентна кеш памет за автоматично споделяне, балансиране и превключване към резервен компонент при отпадане на основен (failover) на I/O операциите в рамките на клъстера.

  • Обособяване на ресурсите в пулове, позволяващо постигане на високи нива на наличност на системите и преразпределяне на натоварването в рамките на един или няколко ИЦ.

VPLEX фамилията съдържа три продукта:


  • EMC VPLEX Local - осигурява локална федерация на ресурсите, като предоставя опростено управление и мобилност на данните между хетерогенни дискови масиви без прекъсване на работата на системите

  • EMC VPLEX Metro - осигурява федерация на ресурсите и достъп до данните на два VPLEX клъстера в синхронен режим

  • EMC VPLEX Geo - осигурява достъп и мобилност на данните между два VPLEX клъстера в асинхронен режим

РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В днешно време динамиката на бизнеса изисква ИТ ресурсите и данните да са непрекъснато достъпни и налични. Този факт прави изключително важно наличието на техническа възможност в центровете за данни данните да може да бъдат възстановени в произволен момент.


Фамилията продукти EMC RECOVERPOINT прави възстановяването в случай на срив лесно и просто както в рамките на един център за данни така и между различни центрове за данни. В случай на компрометиране или загуба данните могат да бъдат възстановени от момента на загубата и да бъдат възстановени в консистентно състояние. 

EMC RECOVERPOINT е оптимално решение за отдалечено съхранение на данни във виртуални среди. EMC RECOVERPOINT е решението, което позволява да осъществите защита на всяко приложение във всеки масив и на всяко място, като използвате възстановяване към определен момент във времето и нулева целева точка на възстановяване (RPO).

Системата подобрява процесите на операционно и аварийно възстановяване в компанията като намалява загубите на данни и съкращава времето за тяхното възстановяване.

Фамилията продукти EMC RECOVERPOINT предлага икономични решения за локална непрекъсната защита на данните (CDP), непрекъсната отдалечена репликация (CRR) и комбинирана локална и отдалечена защита на данни (CLR), позволяващи да се възстанови състоянието на данните към определен момент от време.


RECOVERPOINT/SE е решението с базови възможности, опростяващо репликацията и непрекъсната защита на данните за сериите EMC VNX, CLARiiON CX, CX3 UltraScale и масивите CX4. RECOVERPOINT/EX поддържа локална и отдалечена репликация за масивите от сериите Symmetrix VMAX, Symmetrix VMAXe, VPLEX Local, VPLEX Metro, VNX, а също за масивите CLARiiON CX3 и CX4.

RECOVERPOINT/CL е пълнофункционално решение, което добавя поддръжка на интелигентни фабрики, хетерогенни сървъри и хетерогенни платформи за съхранение на данни. Всички продукти представляват хардуерно-софтуерни комплекси, проектирани така, че да осигурят защитата на данните в локални и/или отдалечени сайтове. Те позволяват на потребителите да централизират и опростят управлението на защитата на данните и предоставят възможности за възстановяване на данните към почти всеки избран момент от време.


 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас!


0 коментара

Comments


bottom of page