Търсене

SharePoint - модерният мобилен интранет


Парафлоу предлага широк набор от гъвкави решения, изградени на база на платформата Microsoft 365 - SharePoint, в това число Интернет/Интранет портали, решения за споделяне на информация, съвместна работа, управление на съдържание, автоматизация на работни процеси (workflows) както и разработка на уеб базирани приложения.


Мощната търсачка, част от платформата, дава възможност за индексиране и пълнотекстово търсене както на SharePoint съдържание (страници, документи, коментари и т.н.), така и в други системи – файлови сървъри, бази данни, вътрешни информационни системи и др. Чрез използването на различни програмни интерфейси (API) извършваме интеграция и автоматизация на връзките с различни системи като ERP, контактни центрове, Интернет сайтове и други.


Изграждането на различни решения с MS SharePoint позволява преизползването на редица готови компоненти и функционалности, вградени в платформата, което води до съкращаване сроковете за разработка. Наред с това, използването на стандартна платформа от световен производител на софтуер гарантира бъдеща поддръжка - отстраняване на грешки, пропуски в сигурността, актуализиране на версията и др. Използването на такива широко разпространени платформи намалява зависимостта от фирмата разработчик и създава възможности за бъдещо доразвитие с вътрешни ресурси.


Реализирали сме редица проекти с Microsoft SharePoint, внедрен както в рамките на организацията, така и използван като облачна услуга – SharePoint Online, част от Office 365. Гъвкавите опции за внедряване и абонаментните планове позволяват широки граници на мащабируемост – от няколко до стотици хиляди потребители.


Представяме някои конкретни решения и приложения от нашата практиката, реализирани с MS SharePoint:  

1. Новини

Бързо и лесно добавяне на актуални съобщения и анонси. Възможности и за богато HTML съдържание, форматиране, добавяне на картинки, видео и връзки. Възможности за харесване и потребителски оценки / рейтинг.    

2. Указател

В този модул се съхранява и предоставя контактна информация за служителите. Информацията е интегрирана с Активната директория на организацията. Има възможност за визуализация на списъци, органиграми, бързо търсене по атрибути (име, позиция, отдел и т.н.). Опционално създаване на персонални сайтове за служителите със социални функции като микро блогове, следване, коментари, харесвания и др.  


3. Нормативна уредба

Възможност за създаване на централизирано хранилище на корпоративни документи. Предоставя функционалности за създаване, съвместна работа и управление на документи и версии, работни потоци за одобрение на съдържание, проследяване на задачи, нотификации при промяна съдържание и много други. Удобен и лесен достъп до документната база за крайните потребители - навигация по мета данни, йерархични атрибути, пълнотекстово търсене, филтриране и рафиниране на съдържанието.  

4. Визитки

Работен процес за поръчка на печатни визитни картички на база интегрираната информация за служител в указателя. Експорт на данните в удобен за печатница формат. Бързо търсене, филтриране и автоматично генериране на електронна визитка - vcf файл.  


5. Вътрешен портал На база на платформата се изгражда мрежа от вътрешни сайтове, която да удовлетвори нуждите за съхранение и споделяне на информация. Обикновено създаването на сайтове е според организационната структура на организацията. Основните цели на вътрешния портал включват:  

 • Подобряване на ефективността при работа с документи, чрез по-добра откриваемост на информацията и по-ефективна съвместна работа  

 • По-добра сигурност при достъп до информацията – централизирано управление на достъпа до информация  

 • Намаляване на хартиеният документо-оборот, чрез използване на електронни процеси В сайтовете има възможност за създаване, споделяне и управление на богато и разнообразно съдържание директно от служителите без да се налага писане на код и намеса на програмисти:  

 • Документи и визуална информация (снимки, диаграми, схеми и др.)  

 • Електронни форми и таблици  

 • Wiki страници  

 • Блогове  

 • Новини  

 • Списъци с контакти, задачи, връзки и друга информация  

 • Календари  

 • Дискусионни форуми  

 • Анкети  

 • Уеб страници  

 • Подсайтове  


6. Търсене

Търсачката на MS SharePoint е една от най-добре развитите функционалности. Предоставя възможност за търсене в милиони страници и документи за по-малко от секунда. Резултатите от търсенето са съобразени с правата на текущия потребител. Търсене и рафиниране на резултати по полета / мета данни. Възможност за атрактивна визуализация на съдържание базирано на динамични заявки (напр. в контекст на текущ потребител или текуща дата).  

7. Управление на проекти