top of page
Office with a View
 
В работата си, ние от Парафлоу комуникейшънс ООД, прилагаме най-високи стандарти по отношение на качеството и управлението на услугите, гарантиране на сигурността на информацията и опазване на околната среда.
 
Ние поддържаме интегрирана система по управление на качеството, услугите, сигурността на информацията и опазването на околната среда, в съответствие с международните стандарти EN ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 и EN ISO 14001.
Ръководството на Парафлоу комуникейшънс ООД осигурява необходимите ресурси за създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на интегрираната система за управление.
Като доказателство за нашия професионализъм, както и за дългосрочни взаимоотношения с клиентите, основаващи се нашата професионална репутация, ние осигуряваме:
 • Продукти и услуги за удовлетворяване нуждите на клиентите, базирани на най-новите информационни технологии;
 • Увереност на клиентите, че ще получат най-добрите решения и ще бъдат защитени от проблеми;
 • Максимална информираност на клиентите за новите технологии, продукти и услуги, предлагани от компанията;
 • Недопускане на конфликт на интереси в компанията и при взаимоотношенията с партньорите, клиентите и заинтересованите страни;
 • Квалифицирани, компетентни, мотивирани и ангажирани служители, чрез непрекъснатото развитие на техния потенциал;
 • Вътрешно-фирмена култура и висок професионализъм на всички структурни нива по отношение на качеството, сигурността на информацията и опазването на околната среда чрез ефикасен обмен на информация;
 • Ползотворно сътрудничество с доставчици и мрежа от партньори, което осигурява стабилен поток на продукти и услуги и оптимизира тяхното влияние върху резултатността на процесите;
 • Гарантиране на сигурността на информацията, чрез опазване на нейните наличност, цялостност и поверителност;
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на аспектите на околната среда, чрез наблюдение, анализ, контрол и разумно потребление на природни ресурси и електроенергия и намаляване на вредното въздействие от дейността;
 • Управление на рисковете, които могат да повлияят на качеството на дейността, услугите, сигурността на информацията и опазването на околната среда, планиране и предприемане на мерки за намаляване на тези рискове, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия;
 • Прилагане на изискванията на действащата нормативна уредба и приложимите стандарти;
 • Системен контрол за оценка на съответствието и резултатността на процесите, своевременното регистриране и отстраняване на пропуски и грешки и редовното прилагане на действия за предотвратяването им;
 • Непрекъснато подобрение на услугите и процесите за поддържане на текущите нива на резултатност, за реагиране на измененията на вътрешните и външните условия и за създаване на нови възможности.
bottom of page