top of page
BP
Бизнес приложения 

Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите | CRM
​Системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (Customer Relationship Management - CRM) проследяват и обхващат всички точки на контакт с клиента, които най-често са обвързани с процесите  по маркетинг, продажби и обслужване. Наред с вградените процеси и функционалности, CRM платформите предоставят редица възможности за разширяване, доработки и интеграции с други системи като ERP, Call Center, Интернет сайт, клиентски портал и други.
Технологичен партньор: MICROSOFT Научете повече

Системи за бизнес анализи | BI 

​На бизнеса е необходим инструмент, с помощта на който детайлно да анализира събраните данни в информационните системи. Този инструмент са именно системите за бизнес анализ (Business Intelligence - BI).  BI система = точните данни + точното време + точните хора. Това уравнение ни показва зависимостта на бързия достъп до необходимите данни, в точното време, когато те са необходими за вземане на решения и възможността за работа с лесен и достъпен продукт от хора, от които се изисква вземането на стратегически решения. Научете повече
Технологичен партньор: QLIK​

Системи за съвместна работа и организация на работни процеси | SharePoint
​Платформата SharePoint/Office 365 предоставя редица възможности за изграждане на вътрешни и Интернет уеб портали, споделяне на информация, съвместна работа, управление на съдържание, автоматизация на работни процеси и разработка на уеб базирани приложения. SharePoint разполага с мощна търсачка, която позволява индексиране както на вътрешно съдържание, така и на външни системи – вътрешни информационни системи, файлови сървъри, бази данни. Наличието на различни програмни интерфейси (API) дава възможност за интеграция с външни системи като ERP, Call Center, Интернет сайт и други. Научете повече
Технологичен партньор: MICROSOFT

Контактни центрове | Contact Centers

Решението на Парафлоу за изграждане на контактни центрове предлага цялостно функционално решение за управление на гласови контакти с клиенти с всички ползи, които дава конвергентната архитектура за IP телефония. Решението предоставя усъвършенствано пренасочване на повиквания, управление на връзките с клиентите и лесно администриране, инсталация, конфигурация и управление на приложенията. 
Технологичен партньор: CISCO

Системи за управление на документи | DMS
Системите за управление на документи решават въпроси, свързани с архивиране, индексиране, намиране и движение на документи в дадена организация. Системите оптимизират времето за обработка на един или повече документи, тяхното категоризиране и последващо архивиране според уникалните процеси за всяка една организационна единица. Основните функции на системите за управление на документи са: Индексиране/Категоризиране; Колаборация или съвместна работа върху един и същи документ; Сигурност – достъп само до информацията, която се отнася до дейностите, които даден служител изпълнява; Динамични процеси (workflows) – технологични средства, чрез които може да се опише и изпълнява на практика всеки документален процес.; Одит и контрол на версиите - запазване на версия след извършване на редакции по документа. Контрол на редакциите на документ, така и за пълен поглед върху извършените редакции.
Технологични партньори: MICROSOFT​
Системи за управление на активите | AMS
Asset Management System (AMS) e web приложение, разработено от Парафлоу, за управление на активите в организацията. Гарантира сигурност, простота на използване и отлична проследяемост като обхваща четирите основни процеса, свързани с ДМА – закупуване, преместване, инвентаризация и отписване. Дава възможност за различни видове справки, генерира нужните документи и е интегрирано с баркод система за идентификация на активите. AMS е приложимо за организации от всички видове отрасли.
Вертикални решения | Cash Point  
CashPoint е специализирана система за управление на POS (Point of Sale) фискални касови устройства (ФУ).
Системата предлага стандартизиран интерфейс изцяло съобразен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите на РБългария от 13.12.2006 г за управление на фискалните устройства. Самата система е базирана на архитектура използвана за реализация на централизирана система за обработка на трансакциите от банкови POS терминали и сертифицирана от VISA.
Технологични партньори: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO
SI
Skyscraper Horizontal
Системна интеграция
КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Корпоративна информационна инфраструктура
Корпоративната информационна инфраструктура представлява пълен набор от хардуер, софтуер, мрежови ресурси и услуги. Тя улеснява служители, партньори и клиенти в техните ежедневни задачи и дава нови инструменти за постигане на техните цели.
Технологични партньори: HP INC., HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, CISCO, DELL TECHNOLOGIES, LENOVO, EXTREME NETWORKS, LEXMARK,  CHECKPOINT, MICROSOFT, BROADCOM (SYMANTEC), ORACLE, CITRIX, VMWARE, QLIK, VERITAS
 
Системи за колаборация | Unified Communications
Системите за колаборация дават възможност за промяна на остарели модел на работа, при който всички служители са обвързани с физическо работно място. Възможностите за гласови и видео комуникации преминават границите на офиса и се простират до всяка точка с достъп до Интернет. Когато към тях се добави и опцията за споделяне на съдържание, това може да направи офисът ненужен или използваем в много по-малка степен..
Технологични партньори: MICROSOFT, CISCO, ELEVEO (ZOOM International), CITRIX
 
Системи за информационна сигурност
Най-ценният ресурс на съвременните компании е информацията, с която разполагат. Затова мерките за защитата ѝ трябва да са първостепенен приоритет за всеки бизнес. Моделите на атака се изменят постоянно, а към тях трябва да се адаптират и защитните механизми. В последното поколение защитни механизми не се залага само на статични правила, които осигуряват или санкционират достъпа, а на глобална мрежа от сензори, които адаптивно реагират на всяка нова заплаха.
Технологични партньори: MICROSOFT, CISCO, BROADCOM (SYMANTEC), CITRIX
 
Мрежи за доставчици на услуги
Доставчиците на услуги могат да се възползват от последно поколение високопроизводителни мрежови устройства с възможности за автоматизирано управление. Това би улеснило както доставчиците, така и клиентите, като им дава възможност за гъвкаво управление и добавяне на функционалности, включително през автоматизирани портали.
Технологични партньори: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, CISCO, DELL TECHNOLOGIES, EXTREME NETWORKS
  
ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

Системи за наблюдение и управление
Съвременните резервирани системи позволяват функционирането им дори при отпадане на ключови елементи от тях. Но за да могат отпадналите компоненти да бъдат забелязани навреме е необходима адекватна система за наблюдението им. Подобна система е ефективна не само за наблюдението, а и за оперирането на средата, като чрез нея рутинни ежедневни задачи могат да бъдат автоматизирани, или изпълнени в голям мащаб за кратко време.
Технологични партньори: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO, BROADCOM (SYMANTEC), DELL TECHNOLOGIES
  
Системи за информационна сигурност и защита на данните
В центровете за данни намират място системи за защита на информацията от последно поколение. Това включва проследяване и взаимно обвързване на различни динамични вектори на атаката, както и пълен ретроспективен анализ при установяване на минали събития, приличащи на атака. Трябва да бъдат взети под внимание и системите за архивиране на данните, в случаите, в които физическият носител на данните бъде унищожен или увреден.
Технологични партньори: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO, BROADCOM (SYMANTEC), DELL TECHNOLOGIES, CITRIX, EXTREME NETWORKS, VMWARE
  
Облачни решения 
Първоначалният размер на инвестицията в пълнофункционална ИT инфраструктура често е ограничаващ за развитието на повечето малки бизнеси. Облачната и виртуална инфраструктури биха могли да елиминират тази първоначална инвестиция, като я заместят с предвидим месечен оперативен разход. По този начин се постига гъвкавост, необходимите ИT ресурси могат да бъдат провизирани моментално, без необходимост от сложни процедури по избор и доставка на оборудване. Научете повече за Cisco Cloud и Microsoft Azure
Технологични партньори: MICROSOFT, CISCO, DELL TECHNOLOGIES, CITRIX, VMWARE
 
Решения за оптимизация на работното място | Digital Workplace
Работното място еволюира и се измества от споделеното физическо пространство към дигитално пространство за споделяне на идеи. Напредъкът на технологиите позволява плавен преход между двете, без значение от физическата локация на служителя – част от т. нар. безгранични архитектури. Дигиталното работно място включва всички системи, които служителите ежедневно използват, така че да повишат своята производителност и ефективност.
Технологични партньори: HP INC., HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO, BROADCOM (SYMANTEC), CITRIX, VERITAS, VMWARE
Tech
Техническо обслужване

Сервизната информационна система SERVICE DESK управлява дейностите по регистрация, изпълнение, контрол и отчитане на сервизни заявки, като автоматично предоставя информация на клиента за статуса на услугата.
Сервизното обслужване на Парафлоу се осъществява в съответствие с изискванията на стандартите: ISO 9001, ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000. Внедрените системи за управление на качеството, ИТ услугите и сигурността на информацията, гарантират високо качество на обслужване и точно спазване на договорените условия с клиентите.
  
Сервиз на оборудване
Сервизният център на Парафлоу е оборудван с най-модерните технологични средства и разполага със сертифицирани сервизни специалисти за диагностика, отстраняване на повреди и профилактика.
  
Предоставят се следните услуги:
 • Гаранционно обслужване в съответствие с гаранционните условия на фирмата производител
 • Извънгаранционно обслужване - следгаранционна поддръжка на пълната гама компютърно и офис оборудване
 • Разширено гаранционно обслужване - поддръжка в гаранционния срок с договорени допълнителни ангажименти за обслужване (на място при клиента, гарантиран срок за ремонт, предоставяне на оборотно оборудване и други).

Парафлоу поддържа статут на оторизиран сервиз на HP Inc. и HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, както и сервизен партньор на Cisco Systems.  Научете повече за технологичните партньори на Парафлоу 
 
 
Техническа поддръжка
Парафлоу поддържа широк спектър от инфраструктурни, информационни и комуникационни системи, решения и оборудване.
 
Качеството на предоставяната поддръжка се гарантира от:
 • Професионален екип от над 65 сертифицирани експерти в областта на модерните ИТ технологии
 • Корпоративна политика за повишаване на квалификацията и специализацията на техническите експерти
 • Технически средства и оборудвани специализирани технологични лаборатории
 • Повече от 20 партньорства и договори за техническа поддръжка с водещи технологични компании и производители.
 • Условията на поддръжка се договарят в Споразумение за ниво на обслужване (SLA) според нуждите на клиента. Параметрите на обслужване са обект на постоянен контрол и наблюдение, което гарантира стриктно изпълнение на поетите ангажименти.
 
Аутсорсинг на ИT услуги
Аутсорсинг услугата е предназначена за организации, които искат да изнесат процесите по управление и поддръжка на инфраструктурни, информационни и комуникационни системи, решения и оборудване. Обхватът и условията за аутсорсинг се договарят в Споразумение за ниво на обслужване (SLA) според нуждите и изискванията на клиента. Услугата позволява на клиента да упражнява постоянен оперативен контрол върху извършваните дейности.
 
Ползи за бизнеса:
 • Бързина и експертиза - Парафлоу е специализиран в областта на ИТ услугите, разполага с необходимото техническо оборудване и сертифицирани експерти за бързо и качествено изпълнение на дейностите
 • Намаляване на разходите - аутсорсингът отменя необходимостта от поддържане на вътрешен ИТ екип и по този начин разходите за персонал и оперативните разходи могат да бъдат намалени драстично
 • Концентриране върху основната дейности на компанията – аутсорсингът на поддържащите процеси освобождава ресурси на организацията за основните бизнес процеси
 • Споделяне на риска – аутсорсингът помага на организацията да прехвърли отговорности към доставчик, който може да управлява рисковете по-ефективно и компетентно.
Технологични партньори: HP INC., HP ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO, BROADCOM, DELL TECHNOLOGIES

 Управление на печата в офиса 
Решението спомага за намаляване на разходите и подобряване на отчетността в организацията. Основни предимства на решението са оптимизацията на натоварването на отделните устройства и увеличаването на сигурността при печат. Решението за управление на печата е приложимо за различни по големина и бизнес ориентация организации, като първоначалната инвестиция е малка. Научете повече
Технологичeн партньор:  HP INC. 
Консултантски дейности
Consulting
Консултантската дейност на Парафлоу обхваща следните направления: 
 • Бизнес анализ, който ни помага да определим задачите за постигане на целите на нашите клиенти. 
 • ИТ одит, с който проверяваме какво е текущото състояние и как работят процесите в компанията.
 • Обучения – защото вярваме, че добрият бизнес се нуждае от добре обучени хора и сме готови да споделим нашите знания и умения.
  
Бизнес анализ
 • Бизнес анализ на компания /отделни процеси и дейности с цел оптимизация
 • Бизнес анализ на компания /отделни процеси и дейности с цел увеличаване на печалба / намаляване на разходи / подобряване на качество / внедряване на иновации/повишаване на ефективност/намаляване на разходни норми
 • Бизнес анализ на компания/отделни процеси и дейности за целите на внедряване на софтуерно решение
 • Бизнес анализ на необходимата информационна обезпеченост на мениджмънта (нужда от справки, анализи, отчети)
 • Бизнес анализ и моделиране на бизнес процеси
 • Бизнес анализът придава истински смисъл на софтуерните продукти, изправя процесите, създава добавена стойност за бизнеса, оптимизира работата, следва целите и спомага постигането на резултати. Бизнес анализът помага търсените решения да бъдат съобразени със спецификите на бизнеса, компанията и конкретните нужди.    
 
Бизнес анализът е необходим при всяко търсене на решение или внедряване на система, за да:
 
 • разкрие истинските нужди на бизнеса и конкретните процеси за оптимизация
 • се намерят заедно верните отговори как бизнесът да бъде удовлетворен максимално от внедряваната или необходимата система
 • се увеличи ползата от внедряваната или необходимата система
 • се опише или при необходимост се оптимизират процесите и ежедневните дейности на потребителите.
Целите, които си поставяме включват оптимизация и автоматизация на дейностите, увеличаване на печалба / намаляване на разходи / подобряване на качество / внедряване на иновации / повишаване на ефективност, решение за внедряване на системи за оптимизация, автоматизация и интеграция. Това го постигаме като изследваме процесите, изследваме наличните данни, информационните потоци, необходимостта от отчетност, правим анализ на архитектурата. Парафлоу има специално разработена методология за бизнес анализ, която следва най-добрите практики в областта.
Областите, които анализираме обхващат:
 • Счетоводство, финанси и бюджетиране
 • Логистика и складово стопанство
 • Производство
 • Продажби и покупки
 • Взаимоотношения с клиенти (CRM) и клиентски данни
 • Управление на данни
 • Отчети, справки и анализи за мениджмънта.
  
 ИТ одит 
 • Одит на информационни ресурси и тяхното управление
 • Одит на софтуерни продукти
 • Одит на информационна инфраструктура
 • ISO одит: ISO 27000
 • ИТ одитът е необходим за установяване на състоянието на ИТ инфраструктурата и компетентно становище по поставени въпроси с конкретни насоки за тяхното решаване.
Как го правим?
 • Анализираме организацията и управлението на ИТ ресурси, софтуерни продукти и инфраструктура
 • Поставяме конкретни метрики за анализ съобразно поставените цели
 • Идентифицираме потенциални слабости, силни страни, рискове и възможности за оптимизация
 • Оценяваме процесите по контрол, организация и регулация на ИТ задачите при нашите клиенти, вкл. непрекъсваемост на процесите и оценка на рискове
 • Препоръки и констатации за конкретни действия съобразно преследваните цели и извършения одит
 • Извод какви ресурси могат да бъдат оптимизирани при предприемането на предложените мерки.
 
Обучение
Уменията и знанията на човешките ресурси превръщат служителите в капитал. Нашите усилия са насочени в това да правим практични обучения не само за придобиване на нови знания, но тези знания да се превърнат в умения и компетентности, които служителите да използват директно в работата си за постигане на резултати и цели. Обученията ни носят бърза, реално измерима полза както за самите обучени, така и за организациите, в които работят те. 
 
Обученията, които провеждаме включват:
 • Бизнес анализ
 • Управление на проекти
 • Продукти на Cisco Systems, Microsoft, Qlik и други
 • Въвеждане и управление на иновации в бизнеса
 • Иновативно и креативно мислене за постигане на цели. 
Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации! 
bottom of page